Informasjonsmøte i Bergen 16. august: Utslippsfri nyttetransport på land

Velkommen til informasjonsmøte om PILOT-E – utlysning 2017: Utslippsfri nyttetransport på land 

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med PILOT-E er å få gode løsninger raskere ut i markedet samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles. Ordningen skal bidra til at miljøvennlige løsninger blir utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt i Norge og internasjonalt. PILOT-E vil følge aktørene gjennom hele utviklingsløpet – fra idé til marked. Ordningen ble lansert i fjor som et prøveprosjekt. Tema var løsninger for utslippsfri maritim transport og fem konsortier kom gjennom nåløyet.

I år er 100 millioner øremerket til to nye områder; utslippsfri nyttetransport på land og fremtidens digitale energisystem. Innen begge områder forventes det store offentlige og private investeringer i nye løsninger de neste årene.

En stor del av de norske klimagassutslippene kommer fra transportsektoren. Disse utslippene må ned hvis Norge skal klare å levere på sine klimaforpliktelser. Nye løsninger som implementeres raskt vil ha avgjørende betydning, og kan også danne grunnlag for ny, fremtidsrettet næringsvirksomhet.  Den lette veitrafikken er nå godt i gang mot nullutslippsløsninger, særlig ved det store og økende salget av ladbare personbiler, mens det er behov for å sette fart på utviklingen av ny teknologi og løsninger for andre deler av transport på land.

PILOT-E lyser derfor ut midler til prosjekter rettet mot å oppnå utslippsfri godstransport og varedistribusjon, kollektivtransport, bygg- og anleggsdrift og annet mobilt utstyr. Innovative løsninger for infrastruktur og tjenester knyttet til energiforsyning for utslippsfri transport er også omfattet av utlysningen. Med utslippsfri mener vi drift som ikke slipper ut klima- eller miljøgasser.       

Program:

11:30-12:00 Enkel lunch, kaffe og mingling  

12:00 Introduksjon v/ Tore André Sines, Prosjektleder Innovative anskaffelser, Nasjonalt program for leverandørutvikling

12:10 PILOT-E: Informasjon om programmet v/Trond Moengen, prosjektleder for PILOT‐E 

1240 Perspektiver fra kundesiden (tbc)

13:00 Hvordan jobbe fremover for å rigge et Pilot-E prosjekt v/Trond Moengen, prosjektleder for PILOT-E

14:00 Kaffe, mingling og mulighet for møter

Mer informasjon og påmelding - klikk her!