Zero emission logistical solution

Etablering av autonomt og helelektrisk logostikkonsept for frakt av containere fra produksjonshall på Herøya til terminaler i Breivik og Larvik. Det ubemannede containerskipet "Yara Birkeland" står sentralt i løsningen.

Prosjekteier

Yara Porsgrunn

Teknologileverandører

  • Kongsberg Maritime
  • Marin Teknikk

Teknologisk innovasjon

  • "Yara Birkeland" blir et autonomt og helelektrisk containerskip
  • Elektriske straddle-carriers frakter containere fra produksjonslokale til kaianlegg
  • Kaianlegg oppgraderes med ladeinfrastruktur og automatisk fortøyningsmulighet for containerskipet

Kompetanseutvikling

  • Kan si noe om helelektrisk og autonom skipsfrakt kan representere et lønnsomt alternativ til landfrakt med lastebil
  • Utprøving av sensorteknologien i marint miljø
  • Tett samarbeid med myndigheter vil bidra til å utforme nasjonalt regelverk som regulerer denne transportformen

Realisert spredning av teknologi

  • "Yara Birkeland" blir verdens første helelektriske containerskip. Det vil også bli blant de første helautonome fartøy i verden.

Videre utvikling og videre spredning

  • Prosjektet forventes å kunne bidra til å skape varige markedsendringer ved å bryte flere barrierer, som f. eks. lønnsomhet knyttet til sjøtransport, menneskers skepsis til autonome fartøy og manglende regelverk på området