St1 Norge Follum Bioraffineri

Cellunolix-bioraffineriet produserer en rekke produkter, deriblant lignin-pellets, flytende biogass, bioetanol og terpentin, med trevirke som råmateriale. Pilotanlegget skal undersøke hvordan risikoen knyttet til produksjon av de ulike produktene kan reduseres. Anleggets plassering er valgt for å oppnå best mulig tilgang på råvarer og marked.

Prosjekteier

ST1 Norge AS

Teknologileverandører

  • Ikke oppgitt

Teknologisk innovasjon

  • Innovasjon ved å anvende og videreforedle et nasjonalt betydelig råmateriale ved å bruke ny behandlingsmetode, nye parametere og nye produkttyper.
  • Rester fra råstoffbehandlingen videreforedles til biogass i pilotprosjektet.
  • Innovasjon i at bartrær (et utradisjonelt materiale) brukes.
  • Rester fra råstoffbehandlingen kan tilbakeføres til prosessen

Kompetanseutvikling

  • En oppskalering av produksjonsprosessen fra tidligere gir kunnskap om hvordan den kan optimaliseres i stor skala og integreres med andre teknologier

Realisert spredning av teknologi

  • Førsteimplementering av denne typen anlegg i industriell fullskala
  • Første anlegg som benytter returtrevirke som råmateriale i en slik produksjonsprosess

Videre utvikling og videre spredning

  • Stort markedspotensiale
  • St1 har en målsetning om å sette flere tilsvarende anlegg i drift i løpet av de nærmeste årene