Orkdal Folkehelse- og Plussenergisenter, Fleksibelt oppvarmingssystem med termisk batteri,

Søknaden gjelder et fleksibelt, innovativt oppvarmingssystem med termisk batteri, optimalisert for maksimal utnyttelse av solkraft og lavtemperatur spillvarme. Prosjektet er et samarbeid mellom Orkdal Kommune, Sintef Energi, NTNU, Forskningssenteret for nullutslippsområder (ZEN), Skanska m fl. Omsøkt system utnytter lavtemperatur spillvarme fra Orkdal Energi Varme og bidrar til at eksisterende fjernvarmesystemet fungerer bedre. Dermed frigjøres kapasitet til å dekke behovet for høytemperatur fjernvarme til de kundene, samtidig. Løsningen bidrar til en reduksjon i bruk av høytemperatur fjernvarme på minst 0,645 GWH/år. Tiltakskostnaden er budsjettert til 7.2 MNOK, og støttes fra Enovas program for fullskala innovativ energi- og klimateknologi. Prosjektet er unikt og har høy innovasjonsgrad.

Prosjekteier

Orkdal kommune

Teknologileverandører

 • Skanska Norge AS
 • Elkem
 • Orkdal Kommune
 • K-Lund og VVS-rådgiverne
 • Bryn Byggklima og VVS-rådgiverne
 • Sintef Energi AS
 • NTNU/SIAT
 • Argon
 • Norconsult

Teknologisk innovasjon

 • Termisk batteri for økt forsyningssikkerhet, laststyring og optimal spillvarme- og solkraftutnyttelse.
 • Flertrinns system for bedre utnyttelse av lavtemperaturvarme.
 • Styringssystem for driftsoptimalisering og peak-shaving, både termisk og elektrisk
 • Varmepumpe med naturlig kuldemedium, optimalisert for COP på mellom 10 og 20

Kompetanseutvikling

 • Læringsmål: utvikle- og implementere en helhetlig, lønnsom, driftssikker, robust, fleksibel og repeterbar løsning for effektiv utnyttelse av lavtemperatur varme generelt, og spillvarme spesielt. Bred kompetanse, med tiltang til spisskompetanse på alle relevante fagområder (se søknad og vedlagte CV'er).
 • Første prosjektoppgave, NTNU, allerede beskrevet for prosjektet

Realisert spredning av teknologi

 • 1. gangs implementering av teknologien. Global spredning via partnernes nettverk. Se søknad.

Videre utvikling og videre spredning

 • Teknologien kan utnyttes for alle lavtemperatur energisystemer, og tilpasses nye systemer/behov, se søknad.