Kostnadseffektiv balansering av vannbårne enerigsystemer

Niprox Technology AS har i mange år levert vannbehandlingstjenester til vannbårene energiusystemer i Norge og Norden. I mange tilfeller - særlig i anlegg som har hatt problemer med vannkvaliteten - ser vi energibesparelser opp til rundt 15 % av energiforbruket før. I snitt på bygg hvor energiforbruksutviklingen har fulgt opp ligger gjennomsnittet av besparelse på noe over 6 %. Variasjonen i energibesparelsen som realiseres er selvsagt avhengig av hvordan tilstanden var før vannbehandlingen. Vi ser likevel at vannbehandling kun er en del av løsningen for å gjenopprette energieffektive anlegg. I tilfeller hvor vannkvaliteten har vært dårlig, har man kanskje utbedret driftsproblemer med å justere vannstrømmen på ventiler i anlegget. Når anleggets vannkvalitet og renhet er tilbakestilt er kanskje ikke vannstrømmene riktig fordelt i anlegget, og man oppnår ikke den mest energieffktive driften av anlegget. Tradisjonelt utfører man innregulering basert på beregnede verdier gjort under prosjektering av anlegget, og innreguleringen er en ganske møysom, tidkrevende og kostbar prosess. Av den grunn blir dette tiltaket veldig ofte forsømt/neglisjert. I tillegg viser det seg ofte at prosjekterte verdier er gått tapt/ikke til å oppdrive. I Enerin (datterselskap av Niprox) har vi utviklet et mobil målesystem for temperaturer og vannstrømsmålinger. Ved hjelp av dette mener vi å ha en metode som kan gi en mer kostnadseffektiv og virkelighetsrelatert tilnærming for innregulering av vannbårne energianlegg. I samarbeid med Bergen kommune - en stor kunde av Niprox - ønsker vi å teste ut denne metoden i et to-trinns pilotprosjekt, hvor vi tester ut metoden på Fantoft Omsorgsenter og Mildeheimen. Hvor vi på første bygget finpusser metoden og evaluerer resultatet, før vi i neste trinn skal gjenta prosessen på mest mulig effektive måte på det andre bygget. Målet er at innregulering av anlegg skal bli et lønnsomt ENØK-tiltak igjen, da Bergen kommune og vi antar at de har et stort potenisale for energisparing ved å innregulere de vannbåren energianleggene sine bedre. Bergen kommune har totalt 1,1 mill m2 oppvarmet areal hvor ca 450 000 m2 er oppvarmet av vannbåren varme, med et beregnet totaltforbruk på 44 GWh/år. Det foreligger lite eller ingen dokumentasjon på dimensjonerte vannmengder for varmeanleggene i Bergen kommune generelt. Det er derfor med stor sannsynlighet å å anta at energisparepotensialet i Bergen kommunes vannbårne energianlegg er betydelig – kanskje tilsvarende 10 – 15 %, noe som tilsvarer 4 - 6 GWh/år. Et mål for prosjektet er også at tilstanden lett kan kontrolleres og sammenliknes/justeres iht tilstanden ved balasnert anlegg evt også justeres iht byggnings- og bruksendringer.

Prosjekteier

Enerin AS