Jotron AS - Nytt hovedkontor med ny teknologi og svært lavt energiforbruk

Nytt hovedkontor for Jotron AS skal bygges på Ringdalskogen i Larvik kommune. Prosjektet omfatter kontor-, produksjons- og lagerarealer for selskapet. Jotron (www.jotron.com) er en norsk verdensledende produsent av kommunikasjonsutstyr innenfor luftfart og maritim sektor med lokal forankring i Larvik. Selskapet utvikler høyteknologiske produkter og anses som verdensledende i sin bransje. Jotron er en teknologibedrift, og ønsker å benytte innovativ byggteknologi for å sikre en høy energistandard i sitt nye hovedkontor. Bygget planlegges som et passivhus, og beregninger viser at bygget vil oppfylle passivhusstandarden NS 3701. Dette vil sikre en god passiv energistandard som vil ligge til grunn for supplerende byggteknologi. Det er utarbeidet et helhetlig energikonsept for prosjektet. Prosjektet ønsker i tillegg å implementere tre innovative byggteknologier for å sikre et behov for levert energi under 50% av forskriftsnivå. Høytemperatur kjøling basert på utnyttelse av energibrønner. Lavteknologi ventilasjon planlegges i alle kontorarealer. ETFE folietak planlegges benyttet over atriet i kontorfløyen. Areal- og kostnadseffektivitet er vektlagt i prosjektutformingen. Prosjektdeltakerne ønsker gjennom prosjektet å bygge erfaringer og utrede synergieffektene av planlagte energitiltak, med sikte på å identifisere potensiale for videre energi- og kostnadsbesparelser. Det er lite erfaring med foreslått kombinasjon av energitiltak, og prosjektet vil ha stor overføringsverdi for tilsvarende prosjekter. Prosjektet ønsker støtte til kommersiell utprøving av høytemperatur kjøling, lavteknologi ventilasjon og ETFE folietak innenfor et helhetlig energikonsept. Enova støtte vil være utløsende for gjennomføringen av omsøkt energistandard. Det understrekes at levert energi er benyttet i søknaden, ettersom virkningen av høytemperatur kjøling og energibrønner på energiresultatet kun kan synliggjøres gjennom dette. Effektreduksjon er også overordnet beregnet med SIMIEN, men tallene som er lagt inn representerer estimater basert på erfaringstall uten detaljerte systemvurderinger, Effektreduksjon vil være en gevinst av løsningen, men er ikke det vektlagte målet ift. Enova søknaden.

Prosjekteier

Jotron AS

Teknologileverandører

 • Merete Berdal
 • Ole Johan Olsen
 • Lars Joachim Jacobsen
 • Rolf Hagen
 • Arne Førland Larsen

Teknologisk innovasjon

 • Høytemperatur kjøling basert på utnyttelse av energibrønner
 • Lavteknologi ventilasjon planlegges i alle kontorarealer
 • ETFE folietak planlegges benyttet over atriet i kontorfløyen

Kompetanseutvikling

 • Utredning av synergieffekter mellom passivhusstandard, høytemperatur kjøling og lavteknologiventilasjon
 • Utprøving av ETFE folietak mhp. økt dagslysinnslipp og varmekontroll, redusert energiforbruk
 • Formidle lavteknologiske løsninger som fullverdig alternativ til kompliserte tekniske anlegg, også i store kontor- og produksjonsbygg

Realisert spredning av teknologi

 • Høytemperatur kjøling: Benyttet i et fåtall prosjekter i Norge
 • Lavteknologi ventilasjon: Benyttet 1 gang i Norge (Romsdal vgs)
 • ETFE folietak: Benyttet 5 ganger i Norge i følge leverandør
 • Kombinert system (synergieffekt): Aldri før benyttet i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Teknologiene er relevante for de fleste nybygg kontorer og næringsbygg i Norge. Etterhvert som energikravene skjerpes (bedre bygningskropper) vil teknologiene få økt relevans.
 • Synergieffektene mellom teknologiene er av stor betydning for kostnads- og energieffektivitet. Dette er ikke tidligere utredet i Norge, og vil være av stor markedsmessig relevans.
 • Som enkeltstående teknologier drar alle tre i retning av passive, selvregulerende bygg, i motsetning til teknisk intensive og komplekse bygg. Dette er en verdifull motpol til dagens konvensjonelle systemløsninger og bør videreutvikles.