Fra forurenset trevirkeavfall til ren og fornybar varmeproduksjon i Arendal

Investering i ny kjele for biobrensel tilpasset for trepulver med lave smeltepunkter ved eksisterende varmesentral i Arendal

Prosjekteier

Agder Energi Varme AS

Teknologileverandører

  • Bioeld Norden AB

Teknologisk innovasjon

  • Produksjon av varme ved forbrenning av treplater bestående av finfordelt trepulver forurenset av uorganiske materialer som sand og betong
  • Anlegget gjør det mulig å hente ut energi fra materialer som ellers ikke kan utnyttes på en god måte
  • Produksjonen kan endres på kort tid, fordel i energisystemer med ikke-regulerbar kraft som sol og vind

Kompetanseutvikling

  • Driftserfaringer vil benyttes til å avdekke eventuelle forbedringer av teknologien
  • Tett samarbeid med teknologiutvikler
  • Samarbeid med Sintef Energi AS på spesifiserte oppdrag direkte mot tema i anlegget som er utfordrende

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av teknologien nasjonalt og internasjonalt

Videre utvikling og videre spredning

  • Potensiale for spredning til andre forbrenningsanlegg globalt med tilgang på sekundærprodukt fra trearbeidende industri
  • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi reduserte utslipp av klimagasser