Eigerøy Energisystemer

Konseptutredningen vil utrede status og mulige løsninger for behov, forsyning, produksjon, distribusjon og regulering av energi på Eigerøy, med hovedfokus på de største energiforbrukere. På grunn av en storstilt pågående industriell utbygging på Eigerøy så vil energiforbruket på øya øke dramatisk de kommende år. Selskapene Prima Protein og Global Egersund skal til sammen bygge fiskeriindustrifabrikker med en samlet investeringskostnad på nærmere 700 millioner kroner. Andre bedrifter etablerer seg også, og eksisterende bedrifter planlegger utvidelser. En konvensjonell tilnærming til energiutfordringen denne utbyggingen innebærer vil være at enkeltaktørene melder sitt effektbehov til netteier, og netteier bygger ut kapasiteten for å dekke de økte behovene. Vi ønsker med denne konseptutredningen å gjennomføre en overordnet mulighetsanalyse gjennom et samspill mellom involverte aktører og FoU, for å finne helhetlige løsninger for energisystemet, hvor synergier på tvers av aktørene og for samfunnet som helhet utnyttes. Hovedprosjekt vil dreie seg om gjennomføring av konkrete tiltak som er utredet gjennom konseptutredningen. Prosjektet skal bidra til å erstatte lokale fossile energisystemer (betydelig reduksjon av CO2-utslipp), utbygging av lokal fornybarproduksjon og en betydelig forbedret energieffektivitet i området på grunn av integrert tilnærming og smart energistyring/-regulering. Gjennom disse tiltakene skal man redusere eller helt eliminere en miljømessig negativ, tidkrevende og kostbar utbygging av ny kraftlinje fra fastlandet til Eigerøy.

Prosjekteier

Energy Innovation AS

Teknologileverandører

 • Frank Emil Moen
 • Peter Breuhaus
 • Lars Kolnes
 • Idar Sønstabø
 • Steinar Aamodt

Teknologisk innovasjon

 • Helhetlig tilnærming til behov, forsyning, produksjon, distribusjon og regulering av energi på en øy
 • Effektiv utnyttelse av overskuddsvarme fra industribedrifter i etableringsfasen
 • Lagring av termisk- og el-energi for å håndtere effekttopper og dermed redusere behov for ny grid

Kompetanseutvikling

 • Gjennom samarbeid med Universitetet i Stavanger så vil det bli lagt opp til å knytte master- og doktogradsarbeid til hovedprosjektet
 • Det planlagte integrerte energisystemet på Eigerøy vil fungere som et referanse- og demonstrasjonsprosjekt både i nasjonal og internasjonal målestokk
 • Nøkkelpersoner fra bedrifter, kommunalt foretak, kommune og fylkeskommune vil være direkte involvert i prosjektet, og vil høste læring og erfaring fra deltakelsen.

Realisert spredning av teknologi

 • Konseptutredningen vil klargjøre om det kan være aktuelt å ta i bruk teknologi som tidligere ikke har vært benyttet i Norge tidligere, særlig innen lagringsteknologi, hybride solenergiløsninger, vindturbinløsninger og gasifisering.

Videre utvikling og videre spredning

 • Et helintegrert energisystem for et avgrenset område hvor det er mangel på tilført fornybar energi utenfra vil være relevant for mange lignende områder. Teknologien og systemutviklingen rundt utnyttelse av store mengder lavtemperert overskuddsvarme fra indistribedrifter har også stor overføringsverdi for tilsvarende bedrifter.