Brennerstyring – Fullskala innovativ Energi- og Klimateknologi

BKK Varme installerer nye brennere og brennerstyring med ny teknologi som i stor grad er selvtestende. Formålet med prosjektet er å redusere oljeforbruket knyttet til månedlig funksjonstest av oljekjelene ved Fana Varmesentral. Månedlig funksjonstest kan utføres med et årlig oljeforbruk på ca. 0,3 m3. I Fana Varmesentral er det installert 48 MW spisslast, fordelt på 4 oljekjeler à 12 MW. Oljekjelene med tilhørende brennerutrustning er fra 2003. Oljekjelene er siste prioriterte energikilde, og benyttes sjeldent for å dekke energibehovet i fjernvarmenettet. For å tilfredsstille myndighetskravet om månedlig funksjonstest av brennere blir det årlig brukt 75 m3 olje. BKK Varme inngår i kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO). Et av kravene til KBO er at bedriftene skal kunne oppfylle N-1 kriteriet. Dette betyr at hvis en av de største energikildene faller bort, skal varmeprodusenten fortsatt dekke etterspurt effektbehov. Dette gjør at BKK Varme er avhengig av å ha oljekjeler som til enhver tid er operativ dersom noe skjer. Det går med 75.000 liter olje pr. år til testingen av sikkerhetsfunksjonene på oljekjelene. I løpet av prosjektet vil søker fjerne tilnærmet alt behov for bruk av olje under testing. Andre fordeler er: redusert slitasje, mindre fare for uønskede hendelser, reduksjon i utslipp, mindre bemanningsbehov, raskere bytte mellom alternative brensler og økt fornybarandel.

Prosjekteier

BKK Varme AS

Teknologileverandører

  • Skåland Rør & Industrimontasje AS
  • BKK Varme AS

Teknologisk innovasjon

  • Fjerne behov for bruk av fossil fyringsolje ved test av sikkerhets funksjoner
  • Redusere utslipp av CO2 og NOx
  • Redusere operasjonell eksponering (tid brukt i kjelpark)
  • Brensel fleksibilitet og kjel sikkerhet

Kompetanseutvikling

  • Prosjektet være er referanseprosjekt for å vise at det er mulig å få et høyere sikkerhets nivå på kjelen samtidig som en vil fjerne utslipp av CO2 og Nox under testing av kjel sikkerhet. En forventer også å halvere NOx utslippet under vanlig drift.

Realisert spredning av teknologi

  • Dette er aldri blitt gjort før i Norge og kan benyttes av all andre som har lignende kjeler.

Videre utvikling og videre spredning

  • Hele Norge