Elektrifiserer steinullproduksjon i Moss

Foreløpig ser Enova for få av de virkelig banebrytende, nødvendige initiativene som kan ta industrien inn i lavutslippssamfunnet, men et av dem er Rockwool, som ønsker å gjøre steinullfabrikken i Moss til et globalt foregangsanlegg. Med i overkant av 100 millioner kroner i støtte fra Enova skal verdens største steinullprodusent ta i bruk ny smelteovnsteknologi som vil redusere dagens klimagassutslipp med mer enn 80 prosent, gjennom å ta i bruk elektrisitet som energikilde til fordel for koks. Pilotprosjektet i Moss tilfører konsernet praktisk erfaring med teknologien, og kan bidra til betydelige utslippskutt også i deres øvrige fabrikker over hele verden.

I tillegg til å kutte utslipp og få verifisert teknologien, har Rockwool ambisjon om å resirkulere steinullavfall fra norske byggeplasser og gjenbruke avkapp og avfall fra spinneriprosessen i produksjonen. Dette vil gi bedre ressursutnyttelse totalt sett.

Hvorfor støtter Enova denne type prosjekter?

Industriens betydelige klimagassutslipp må drastisk ned dersom Norge skal nå sine klimaforpliktelser. Samtidig er det viktig å opprettholde og videreutvikle aktiviteten i sektoren, for industrien er særdeles viktig for Norge i form av både verdiskaping og sysselsetting. Sektoren må derfor kutte utslipp parallelt med å skape nye verdier. Dette er en formidabel, men nødvendig oppgave. 

Brorparten av de nødvendige utslippskuttene kan løses med moden teknologi, men om lag 40 prosent er avhengig av utvikling og implementering av nye løsninger som ikke er på markedet i dag og som vi til dels ennå ikke vet hvordan ser ut. De innovasjonsprosessene som skal føre til konkurransedyktige løsninger i markedet vil dessuten ta lang tid for industrien. For å være i mål til 2050 er det derfor kritisk at de nødvendige innovasjonsløpene for nullutslippsteknologiene starter allerede nå.