NOx-fondet og Enova, prinsipper for grenseoppgang og samfinansiering

Enova og NOx-fondet har forskjellige formål. Til tross for dette vil noen prosjekt kunne søke finansiering fra begge aktørene. Her har vi beskrevet noen prinsipper for hvordan vi behandler saker der det søkes om støtte til samme tiltak i samme prosjekt.

Enova og NOx-fondet har lenge støttet samme prosjekter, men da ulike deler og kostnader av prosjektene. Dette fortsetter vi med, og behandlingen av slike saker er lik som før. Den nye avtalen til NOx-fondet åpner nå for at vi også kan samfinansiere de samme tiltakene. 

Som hovedregel skal man i saker hvor samfinansiering er aktuelt avklare NOx-fondets støtte først. Søker skal søke NOx-fondet først så lenge prosjektet kvalifiserer for støtte der.

Eventuell støtte fra NOx-fondet betraktes som driftsinntekt fra Enovas side.

Kort om ordningene
NOx-fondet
Reduserte NOx-utslipp er hovedmålet med Miljøavtalen om NOx og Næringslivets NOx-fond. Fondet er et spleiselag der virksomhetene som er med kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. Betaling til fondet erstatter statlig NOx-avgift for de tilsluttede virksomhetene. NOx-fondet er stiftet av 15 samarbeidende næringsorganisasjoner. 

Enova
Enova skal fremme innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet, reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelse for 2030 samt styrket forsyningssikkerheten gjennom fleksibel og effektiv effekt- og energibruk. Enovas virkemidler skal ta sikte på å oppnå varige markedsendringer. 

Forholdet til statsstøtte og støtteandel

Støtte fra NOx-fondet regnes ikke som statsstøtte selv om ordningen med avgiftsfritak for deltagende virksomheter er notifisert. Dette innebærer at NOx-fondet kan gi støtte som går utover statsstøtteregelverket. For tiden gir NOx-fondet opp til 80 % støtte. Enovas støtte er begrenset av statsstøtteregelverket og støtten er normalt begrenset til under 50 % av godkjente kostnader.
Enovas støtte utbetales i løpet av byggeperioden, mens NOx-fondets støtte utbetales i etterkant og er basert på reelle reduksjoner i NOx. Det vil si at Enovas støtte kan oppleves som mer forutsigbar.

Overordnede prinsipper

Hovedprinsippet er at NOx-fondet skal vurdere saken først. Enova skal i sin behandling betrakte støtte fra NOx-fondet som en driftsinntekt i kontantstrømmen i de tilfeller hvor det er aktuelt å støtte de samme tiltakene.
Når Enova er i dialog med prosjekter som er relevant for støtte fra NOx-fondet, skal Enova informere og oppfordre til at søker tar kontakt med NOx-fondet og avklarer støtte derfra før vedtak fra Enova.
Både NOx-fondet og Enova må avklare før tilsagn om aktøren har søkt eller har planlagt å søke støtte hos hverandre. For Enovas vedkommende gjøres dette ved at det stilles et eksplisitt spørsmål i søknadsprosessen.

Oppsummert:
• Enova spør om det er søkt eller planlagt søkt om støtte fra NOx-fondet i søknadsskjema. Tilsvarende vil NOx-fondet etterspørre om Enovastøtte er omsøkt eller gitt både ved søknad og utbetaling
• Dersom Enovas saksbehandler vurderer at de omsøkte tiltakene kvalifiserer til støtte fra NOx-fondet, skal støtten fra NOx-fondet avklares før Enova avslutter sin saksbehandling.
• Ev. støtte fra NOx-fondet vurderes som driftsinntekt i Enovas vurderinger om støtte.
• Støtte fra NOx-fondet som er gitt etter at Enova har fattet sitt vedtak og som ikke var hensyntatt i Enovas vedtaksprosess, medfører ny vurdering av støttebeløp fra Enova. Dette gjelder kun før tiltakene er påstartet, ikke i forbindelse med utbetaling av støtte etter gjennomførte tiltak. 
• Samlet støtte fra Enova og NOx-fondet kan ikke overstige 50 % av tiltakenes merkostnader. Enova kan kun støtte tiltak som er ulønnsomme inkl. ev. støtte fra NOx-fondet.
• I krevende saker vil det være behov for at NOx-fondet og Enova oppretter en dialog for å avklare hvordan støtten kan gis.

Nyttige linker: