Støtte til infrastruktur

Hydrogeninfrastruktur

Gjennom årlige konkurranser tilbyr Enova investeringsstøtte til etablering av offentlig tilgjengelige hydrogenstasjoner som legger til rette for økt bruk av hydrogenelektriske kjøretøy.

Enova har siden 2015 gitt støtte til ni offentlig tilgjengelige hydrogenfyllestasjoner.

Søknadsfristen for årets konkurranse var 1. juni 2019. 

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova gir investeringsstøtte for etablering av hydrogenstasjoner. Vi kan ikke gi støtte til driftsfasen.

Søker står fritt til å foreslå lokalisering av fyllestasjonen.

Hvem kan få støtte?

Vi gir støtte til deg som ønsker å etablere nye offentlig tilgjengelige hydrogenstasjoner. Støtten gis til virksomheten som skal foreta investeringen.

I programkriteriene finner du utdypende informasjon om hvilke krav vi stiller til prosjektet og deg som søker. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

På dette støttetilbudet kan støtten utgjøre inntil 40 prosent av godkjente prosjektkostnader.

Hva er nytt med årets utlysing?

Etter dialog med bransjen har vi gjort tre endringer fra fjorårets utlysing:

  • Vi har fjernet minstekravet til kapasitet stasjonen må kunne levere.
  • Rangeringskriteriet knyttet til mengde levert kapasitet per støttekrone er dermed også tatt ut. I stedet inngår støttebeløp som eget rangeringskriterium.
  • Vi gir også en lengre tidsfrist fra støtten blir gitt og til hydrogenstasjonen må være operativ. Fristen utvides fra 20 til 24 måneder.
Hvordan rangerer Enova de innkomne søknadene?

Søknadene rangeres etter hvor godt de oppfyller følgende kriterier:

  • Bidrag til kompetansebygging, læring og kunnskapsspredning om bruk av hydrogen i transportsektoren
  • Velbegrunnet og/eller dokumentert bruksgrunnlag, målt i estimert antall kilo levert per døgn
  • Lavt støttebeløp per stasjon
Hvorfor gir Enova støtte til dette?

Hydrogen kan bli viktig på veien mot en utslippsfri transport, men det er fortsatt et godt stykke fram til hydrogen er like modent i det norske markedet som batterielektriske biler. For å kunne bidra til en gradvis opptrapping av hydrogentilbud og -bruk frem til hydrogenkjøretøy blir konkurransedyktige, er Enovas overordnede målsetning for støtteprogrammet å bidra til læring fra bruk av hydrogen som drivstoff i transportsektoren, med formål å redusere risiko og kostnader for å ta hydrogenteknologi i bruk.

Frister og tidsplan

Søknadsfristen for årets utlysning var 1. juni 2019 kl. 15:00.  

Hydrogenstasjonene som får støtte i denne runden skal være i drift fra senest 24 måneder etter at tilsagnet fra Enova er gitt.

Les om fjorårets tildeling her.

Har du spørsmål knyttet til utlysingen kan du sende dem til Enova på hydrogeninfrastruktur@enova.no

Til deg som vil søke støtte til hydrogeninfrastruktur

Les gjennom programkriteriene før du begynner på selve søknaden. Vær oppmerksom på at alle obligatoriske vedlegg må legges ved i søknaden. 

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess