Søk
LOGG INN

Nullutslippsfondet

I august 2019 åpner vi Nullutslippsfondet, en samling støttetilbud om skal kutte utslipp i næringstransporten gjennom en effektiv utrulling av nullutslippsløsninger.

Støttetilbudet vil utvikles og utvides over tid, og vil ved åpning i august være inndelt i tre:

Spørsmål og svar om Nullutslippsfondet

Hva er hensikten med dette fondet?

Klima- og miljødepartementet (KLD) har gitt Enova i oppdrag å forvalte et nullutslippsfond for næringstransport finansiert over statsbudsjettet. Fondet skal kutte klimagassutslipp i næringstransporten gjennom en effektiv utrulling av nullutslippsløsninger.

Hvor mye penger skal Enova bruke på dette?

Det er satt av en milliard kroner ut 2020 til Nullutslippsfondet. Tilleggsbevilgningene over statsbudsjettet knyttet til fondet gir oss mulighet til å styrke satsingen på utrulling i markedet uten at det går på bekostning av våre øvrige satsinger i transportsektoren, altså teknologiutvikling og infrastruktur.

Midlene gir trygghet og forutsigbarhet for markedet på at vi skal bidra frem til nye løsninger blir konkurransedyktige. Samtidig vil vi være avhengig av at leverandørindustrien utvikler og tilbyr løsningene og at markedet er villig til å ta dem i bruk.

Hva vil Nullutslippsfondet omfatte?

Nullutslippsfondet vil romme tilbud til transportsektoren som øker bruken av nullutslippsteknologier der teknologien og markedet er klart for å rulle dette ut. Enovas satsing på teknologiutvikling og infrastruktur inngår ikke i Nullutslippsfondet, men kommer i tillegg. Uavhengig av hvilken fase teknologien er i, vil dermed Enova ha et tilbud som er tilpasset der teknologien er i utviklingsløpet.

Pressemeldinger om Nullutslippsfondet