Søk
LOGG INN

Fossilfri industri

Visste du at halvparten av industriens utslipp kan kuttes med kjent teknologi?

Hvorfor må vi kutte utslipp i industrien?

​I 2050 skal Norge være et lavutslippssamfunn. På veien mot lavutslippssamfunnet skal Norge kutte utslipp samtidig som næringslivet må skape nye verdier. Her spiller industrien en avgjørende rolle. Fastlandsindustrien står allerede i dag for over 200 milliarder kroner av verdiskapingen her til lands. Men i framtiden må verdiskapingen skje uten store utslipp. Klarer vi det?​

Mye er gjort, men mye gjenstår

Den landbaserte industrien har vært flinke til å redusere utslippene. De siste 30 årene er utslippene kuttet med nesten 40 prosent. Det gjør industrien til «best i klassen» av alle næringsgrener, men mye gjenstår: En stor del av de gjenværende utslippene kan bare elimineres om vi får utviklet helt ny teknologi, men den gode nyheten er at eksisterende teknologi kan hjelpe oss et godt stykke på veien:

Så mye som halvparten av klimagassutslippene kan kuttes med kjent teknologi!

Tre veier til utslippskutt

Stort potensial

Halvparten av industriutslippene kan kuttes med kjent teknologi. Det viser Enovarapporten: Norsk industri mot lavutslippssamfunnet

Grunnen til at disse løsningene ikke tas i bruk i stor nok grad i dag, er enten at investeringskostnadene er for høye eller at industribedriften har nok erfaring med løsningene til at de tar sjansen på å ta dem i bruk.

For å få flere til å ta i bruk disse løsningene tilbyr Enova nå risikoavlastning gjennom vår helt nye og spissede satsing for å få ned utslipp i industrien.

I første runde er satsingsområdene:
- Spillvarmeutnyttelse
- Utfasing av fossile energibærere
- Landstrøm til oppdrettsanlegg

1. Spillvarmen kan utnyttes

1/4 av energien industrien bruker til går til å fyre for kråkene Dette utgjør hele 19 TWh hvert år

I volum hadde denne spillvarmen vært nok til å varme opp over 1,7 millioner boliger.

Selv om vi har mange eksempel på at overskuddsvarme fra industrien brukes til å varme opp boliger og bygg, er det mange steder dette ikke er praktisk mulig eller lite hensiktsmessig. En av hovedgrunnene er at fabrikkene ikke ligger der folk bor.

Men denne spillvarmen kan brukes til å redusere behovet industribedriftene selv har for å få tilført energi. Se hvordan vi kan hjelpe her.

(Kilder: Enova)

2. Fossile energibærere kan fases ut

1/3-del av energien som brukes i industri og bergverk er fremdeles fossil.

Det er årlig klimagassutslipp på vel 12 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra industrien. Landbasert industri for 23 prosent av norske klimagassutslipp

Hvorfor velge fossilt, når det finnes miljøvennlige alternativer? Skal lavutslippssamfunnet nås i 2050, må utslippene ned. Vi støtter prosjekter som bidrar til dette.

(Kilde: miljostatus.no)

3. Landstrøm til oppdrettsanlegg

Et norsk oppdrettsanlegg bruker i snitt 72 000 liter diesel. Hadde alle anleggene lagt om fra fossil diesel til elektrisitet fra land, ville det redusert utslippene med 300.000 tonn CO2. Det tilsvarer utslippene fra 175 000 personbiler.

Siden 2014 har Enova med til sammen 45 millioner kroner i støtte bidratt til å få over 80 lokaliteter over på landstrøm. Det har bidratt til at norsk oppdrettsnæring bruker nesten 6 millioner liter mindre med diesel hvert år.

Det gir alene utslippsreduksjon på 16 000 tonn CO2. Dette tilsvarer utslippene fra 20.750 personbiler.

Nå er siste sjanse for å få støtte til landstrøm for oppdrett. Fristen går ut 1. mai.

Husk at du også kan få støtte til mer klimavennlige fartøy

Slik kutter andre industribedrifter

Noen bedrifter har gått foran, og vist vei for andre som vil kutte energibruk og klimagassutslipp. Lær mer om hva som ble gjort hos disse virksomhetene.