Industri og anlegg

Forprosjekt for energitiltak i industri og anlegg

Vi kan gi støtte til et forprosjekt for å utrede et planlagt investeringsprosjekt.

OBS: Programmet avvikles fra og med 1. juni 2018. Siste mulige søknadsdato er 31. mai 2018

Dette er programmet for bedriften som vil dokumentere et planlagt investeringsprosjekt gjennom et forprosjekt. 

I forprosjektet gjennomfører man utredninger som er nødvendige for å få prosjektet klart til søknad om investeringsstøtte. 

Investeringsbeslutningen må være knyttet til et konkret tiltak som er kjent i bedriften. Vesentlige elementer i forprosjektet vil være å kvalitetssikre kostnader, energiresultat og ulike risikoelementer.


Hva får bedriften støtte til?

Bedriften kan få støtte til utredning av ett konkret energitiltak som allerede er kjent. 

Investeringsprosjektet skal ha et forventet energiresultat på 5 GWh eller mer per år, som følge av effektiv energibruk, effektiv og fornybar energiproduksjon, energigjenvinning eller bruk av andre energibærere enn elektrisitet, naturgass og olje til varmeformål. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støtten beregnes individuelt for hvert enkelt prosjekt, og det søkes om den støtten man må ha for å gjennomføre forprosjektet. Når vi beregner støtten tar vi utgangspunkt i:

  • Dokumenterte kostnader knyttet til innkjøp av nødvendige tjenester knyttet til forprosjektet dokumentert med faktura.
  • Egne timekostnader dokumentert med timelister og timepris beregnet i henhold til gjeldende regler.

Støtten kan utgjøre inntil 50 % av godkjente dokumenterte kostnader, men er oppad begrenset til 1 million kroner.


Hvem kan få støtte?

Programmet retter seg mot etablerte virksomheter som driver industriell produksjon i Norge og/eller i norsk økonomisk sone. Søkeren skal være den som skal nyttiggjøre seg tiltaket. 

Søknaden sendes i prosjektets tidligfase, skisse-/idéfasen.

Til deg som vil søke støtte til forprosjekt for energitiltak i industrien

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

OBS: Programmet avvikles fra og med 1. juni 2018. Siste mulige søknadsdato er 31. mai 2018

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess

Vi vil gjerne snakke med deg!

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under så kontakter vi deg.

Gruppe