Spørsmål og svar

1) Hvorfor stiller Enova krav til måling av varmepumper?

Hensikten med krav til måling av varmepumpeanlegget er å sikre at kjøper kan kontrollere at anlegget gir den energibesparelsen som er forventet. Om varmepumpen leverer den energibesparelsen som er forventet avhenger av hvor godt varmepumpen er tilpasset byggets varmesystem og selve installasjonen. Ved feil på anlegget kan kjøper avdekke dette tidlig og dokumentere overfor leverandør eller installatør at varmepumpeanlegget ikke virker som det skal. Feltundersøkelser viser at noen varmepumpeanlegg er montert eller dimensjonert feil slik at forventet energibesparelse er mye lavere enn forventet.

2) Jeg har søkt støtte til varmepumpe. Dette ble gjort før 1. mars, men installasjon av varmepumpen skjer etter 1. mars. Må jeg sørge for å få installert måleutstyr til varmepumpeanlegget?

Søknader følger de kriterier som gjelder på søknadstidspunktet.  Søknader som kommer til Enova før 1. mars vil ikke bli omfattet av krav om energimåling. Det betyr at Enova ikke stiller krav til måling av varmepumpeanlegget på tilsagn med søknadstidspunkt før 1. mars, selv om installasjonen skjer etter 1. mars. Enova oppfordrer imidlertid alle til å bestille anlegg med utstyr for energimåling, da dette gir mulighet for kontroll av om anlegget fungerer som tiltenkt.

3) Hvilke krav stiller Enova til nøyaktighet for måling?

Varmemåler må tilsvare kravene til nøyaktighetsklasse 3 i Norsk Standard NS-EN 1434-1.
Varmepumper med integrert varmemåling må tilfredsstille en samlet målenøyaktighet på +/- 10 % for alle termiske energistrømmer. Som minimum skal temperaturdifferanse måles med et maksimalt avvik på temperaturfølere på +/- 0,5 K ved nominell temperatur. Kjøleenergi skal også registreres. 
Strømmåler må tilfredsstille nøyaktighetsklasse A i Norsk Standard NEK-EN 50470-3.
Måledata må være enkelt tilgjengelig for verifisering av varmepumpens ytelse over dens levetid. Måleutstyret må installeres slik at det gir et korrekt bilde av varmepumpens faktiske ytelse over tid. Energimålinger på anlegget skal altså kunne sammenlignes med oppgitt årsvarmefaktor for varmepumpeanlegget.

4) Hva skal måles og hvordan skal måledata tas vare på?

Som et minimum må strømmåleren kunne måle energibruk til kompressor, integrerte pumper, regulator og elektrisk spisslast (elkolbe). Beregningen av årsvarmefaktor må ta hensyn til måling av spisslast.
Varmemåleren skal måle varmeleveranse til bygningsoppvarming. I anlegg der varmepumpen i tillegg leverer til tappevann, så skal også denne varmeleveransen måles. Det vil si at alle energistrømmer nødvendig for å finne faktisk årsvarmefaktor på anlegget skal måles.
Det stilles ikke spesifikke krav til type system for datalagring av måledata, men måledata skal være tilgjengelig for verifisering av varmepumpens energiytelse over dens levetid.

5) Må varmepumper ha integrert måleutstyr for at de skal kunne få støtte?

Nei. Varmepumper må ikke ha integrert måleutstyr for å kunne få støtte, men det anbefales fordi dette trolig vil være en rimeligere og mer robust løsning. Dersom varmepumpen ikke har integrert måling av energileveransen, så skal eksternt måleutstyr installeres.

6) Hva krever Enova av dokumentasjon når anlegget er montert og rapport skal sendes inn?

Det skal legges ved faktura for varmepumpeanlegget som oppgir hvilken varmepumpemodell som er valgt. For varmepumper som ikke har integrert måleutstyr, må det også dokumenteres at eksternt måleutstyr er installert.

7) Jeg kan ikke skjønne at det stilles krav til måling av varmepumpen når vi kan vise til at varmepumpen har høy COP*-verdi?

Varmepumpen er kun en del av et varmeanlegg, og oppgitt COP og årsvarmefaktor forutsetter blant annet korrekt dimensjonering og montering. Krav til energimåling vil sette kjøperen i stand til å sjekke hvor stor energibesparelse varmepumpen gir over året, og i samspill med varmeanlegget som helhet.
Måling av varmepumpens faktiske ytelse over året vil være viktig for både forbruker og leverandører. Leverandører vil ut fra slike målinger også kunne optimalisere varmepumpeinstallasjoner. Ved avvik mellom faktisk og oppgitt årsvarmefaktor vil eier av varmepumpen avdekke feil eller svakheter, og over tid vil dette gi resultater i form av at flest mulig varmepumpeanlegg leverer som forventet.

8) Vil det være et offentlig krav til måling av alle varmepumpeanlegg fra 1. mars?

Nei. Kravet til måling av varmepumpeanlegg gjelder kun Enovas støtteordninger for søknader mottatt etter 1. mars. Du står fritt til å montere varmepumpeanlegg etter 1. mars uten energimåling, men da kan du ikke søke støtte gjennom Enovas støtteprogrammer.

9) Hvordan kan en sammenligne oppgitt COP og årsvarmefaktor med faktiske verdier ut fra målinger på eget anlegg?

De som skal kjøpe varmepumpe bør alltid få oppgitt en COP som kan sammenlignes med faktisk COP som fremkommer ved energimåling på anlegget. For en kjøper vil det være COP over året (årsvarmefaktor) for eget anlegg som er interessant. Gjennomsnittlig COP over året beregnes da ut fra målte verdier for avgitt varmemengde (kWh/år) dividert på målt årlig tilført elektrisk energi (kWh/år) til anlegget. 

10) Er det kun Norge og Enova som innfører denne ordningen om krav til energimåling for å kunne søke om støtte til varmepumpe for vannbåren varme?

Nei. Tyskland har for eksempel også innført krav til energimåling for å kunne gi økonomisk støtte til kjøp av varmepumpe tilknyttet anlegg for vannbåren varme.