Ydalir

Områdeplanleggingen har høye miljøambisjoner, og utbyggingen er et av pilotprosjektene i ZEN (Zero Emission Neighbourhoods). ​

Ydalir er navnet på et utbyggingsområde 1,5-2 km nordøst for Elverum sentrum, her skal det bygges ny skole og barnehage, samt 800-1000 boliger. 

På denne måten har grunneiere, utbyggere, kommuneadministrasjon, energiselskap, kollektivtrafikkselskap, renovasjonsselskap, konsulenter og andre involverte aktører fått en felles forståelse av prosjektmålet
Anna-Thekla Tonjer,prosjektleder Elverum Vekst.  

Konseptutredningen har blitt utført gjennom utredninger knyttet til plan, energiforsyning miljøspørsmål, tekniske, miljømessige og planmessige utredninger. Disse har igjen blitt presentert og utviklet gjennom fem heldags workshops der involverte aktører, i første rekke utbyggere, grunneiere, kommunerepresentanter og rådgivere har deltatt. Videre har nøkkelleverandører av viktige tjenester innenfor energiforsyning, avfall og transport også både tatt del i workshopene og kommet med skriftlige innspill i prosessen.

 Hovedhensikten med workshopene var å forankre foreslåtte miljøløsninger, som er praktisk realiserbare og egnede for at Ydalir også skal bli et kommersielt vellykket utbyggingsprosjekt. Slik har man kunnet finne frem til nye, miljøvennlige løsninger i fellesskap til tilnærmet samme totale kostnader som konvensjonelle løsninger. 

- Et resultat av konseptutredningen er en masterplan som sammenfatter og oppsummerer det som har kommet frem i konseptutredningsfasen, og som beskriver ambisjoner og krav til den videre utbyggingen, forteller Tonjer.

Konseptutredning Ydalir
Utslippsreduksjoner skal oppnås gjennom: 
  • Bebyggelse med passivhusstandard eller bedre 
  • Tilrettelegging for at transportbehov dekkes med høy kollektivandel (buss) og ved sykkel, gange 
  • Fjernvarme basert på bioenergi for boligbebyggelsen 
  • Varmepumper basert på grunnvann for skole og barnehage 
  • Fjernvarme føres frem i egen trase, som senere også vil fungere som gangsti 
  • Lokal el-produksjon basert på solceller og bioenergibasert kraft/varme Det er foreslått en utvidet systemgrense slik at energitiltak kan gjennomføres i Elverum og omegn 
  • Avfallsløsninger med nedgravde kontainere bidrar til lavere trafikkbelastning. Matavfall råstoff for biogassproduksjon i planlagt anlegg nær Kongsvinger 
  • Parkering for privatbiler legges til egne P-anlegg. Disse vil bygges ut etter behov, og bl.a. ta høyde for teknologi- og markedsutvikling knyttet til el- og hydrogendrift og til ulike modeller for bildelingsordninger 
  • God tilrettelegging for busstransport, og senere førerløse kjøretøy. Med relativt stor befolkningstetthet vil Ydalir etter hvert kunne ha tilstrekkelig markedsgrunnlag for høyfrekvent busstilbud, og med det bidra til omlegging av mobilitet i Elverum med omland 
  • Nærhet mellom barnehage, skole, fritidstilbud og bolig, vil sammen med kort vei til servicetilbud i Elverum sentrum, kunne bidra til redusert transportbehov 

Les hele sluttrapporten