Hurdal Økolandsby

Hurdal økolandsby er referanseprosjektet for Filago økolandsbyer, som har som formål og utvikle et bo- og livsstilkonsept med bærekraft i alle ledd. Utredningen har sett på alternative konsepter for energiforsyning til økolandsbyen.

Ambisjonsnivået for utbyggingen er å oppnå ZEB-O status, noe som betyr null klimagassutslipp i driftsfasen. For å oppnå dette må energibehovet dekkes av lokalt produsert fornybar energi, og varme- og elektrisitetsbehovet må være så lavt som mulig.

  - En ambisjon for Filago er fellesløsninger på energisiden for enklere montasje, enklere drift samt kostnadsreduksjon. Energiløsninger med lokal produsert fornybar energi øker i omfang, noe innebærer at aktører i energibransjen må tenke nytt og tilpasse seg situasjonen
Geir Svendsen, Filago AS 

Økonomiske beregninger i konseptutredningen viser at det kan være mulig å oppnå ZEB-O innenfor en kostnadsramme på 140 000 - 180 000 kr per bolig. Med hensyn til det relativt store behovet for varmt tappevann, virker konseptet med flis- eller pellets til å dekke varmebehovet mest fordelaktig, siden dette medfører en høyere distribusjonstemperatur og et mindre solcelleanlegg. Samtidig vil varmeproduksjon med varmepumpe gi enklere drift og lavere driftskostnader, selv om det krever noe høyere investering.

Basert på konseptutredningen er energikonseptet for prosjektet Hurdal økolandsby, boligtun 2 fastsatt, med et sentralt PV-anlegg og varmepumpe med energibrønner.

Hurdal økolandsby boligtun 2 vil være andre byggetrinn, av totalt fem, i det som er Norges første økolandsby. Boligtunet skal bestå av 26 boenheter fordelt på eneboliger, rekkehus og leiligheter. Datterselskapet Aktivhus Entreprenør AS er gjennomføringsleddet for Filago. Asplan Viak har vært engasjert for å gjennomføre konsepturedningen.

Les hele sluttrapporten