– Utviklingen må gå raskere

Enova har i løpet av de siste årene gjort flere nødvendige endringer i støttetilbudet til eiendomsnæringen. Responsen fra bransjen har vært så god at vi ser lyst på utviklingen framover.

– Det har skjedd svært mye positivt i næringen de siste årene, og det bygges stadig nye og innovative bygg som er helt i verdenstoppen i energi- og klimavennlighet. Men Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050. Det betyr at vi har dårlig tid. Da må enda flere ta i bruk den smarteste teknologien, og teknologiutviklingen må gå raskere. Det er det vi ønsker å oppnå med de endringene vi nå har gjort, sier Anna Barnwell, som er markedssjef for bygg og energisystem i Enova. 

De direkte klimagassutslippene fra bygg vil være lik null når forbudet mot å varme opp med fossil olje trer i kraft i 2020. Likevel er Enova tydelig på at næringen både vil og må spille en viktig rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet: 

– Omstillingen vil øke behovet for fornybar kraft i Norge, noe vi for eksempel vil se gjennom elektrifiseringen av veitransporten. Da blir det viktigere enn noen gang at vi forvalter energien klokt også i byggmarkedet. Da er det helt nødvendig at flere tar i bruk den smarteste teknologien som finnes på markedet, sier Barnwell.

Ny gulrot
På senhøsten i fjor kom Enova med et helt nytt tilbud til dem som skal bygge nytt. Mens det tidligere bare var mulig å få støtte for å ta i bruk helt ny teknologi eller sette sammen teknologi på nye måter, ble det gjennom det nye tilbudet Kommersiell utprøving av innovativ byggteknologi også mulig å få støtte for å ta i bruk den beste tilgjengelige teknologien på markedet. 

– Hovedutfordringen er ikke at de gode løsningene ikke finnes, men at de i for liten grad blir tatt i bruk. Dermed tar det også for lang tid før de etablerer seg i markedet. Derfor var det viktig å senke terskelen for hvor mange ganger en teknologi kan få støtte, forklarer Barnwell.

Gjennom det nye tilbudet tilbys en økonomisk gulrot til de aktørene som tør å ta teknologien i bruk, og dermed gir sitt bidrag til markedsutviklingen. Enova presiserer at de fremdeles bare støtter teknologier som er lite utprøvd. Hvor lenge de støtter hver enkelt teknologi blir en skjønnsmessig vurdering.

Endelig skisse.jpg
(Illustrasjonsfoto: Enova SF)


Mens Kommersiell utprøving er et helt nytt programtilbud fra Enova, ivaretas de gamle støttetilbudene til nybygg gjennom det nye støtteprogrammet Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder.

– Dette er vårt tilbud til spydspissene som ønsker å teste ut helt nye løsninger. Vi har gleden av å samarbeide med en rekke slike aktører som tør å ta den økonomiske risikoen det er å være først ute med å ta i bruk ny energi- og klimateknologi. Vi skal fortsette å være en støttespiller og risikoavlaster for dem, slik at vi sammen kan drive fram helt nødvendig innovasjon og flytte fronten for hva som er mulig å oppnå, sier markedssjefen i Enova.

Vil endre markedsstandarden
Før sommeren åpnet Enova også et helt nytt støttetilbud for dem som skal oppgradere eksisterende bygg. Enova er tydelig på at de fra nå av kun vil støtte dem som tar i bruk den beste teknologien som er tilgjengelig på markedet.

– Ved å stimulere flere til å ta i bruk de beste løsningene blir det bedre kvalitet på energioppgraderingene. Samtidig vil det bidra til at de beste løsningene vinner frem i markedet og etter hvert kan utkonkurrere det som i dag er standard hyllevare. På den måten vil markedsstandarden for rehabilitering og oppgradering endres, sier Barnwell.

I praksis betyr endringene at Enova har justert listen over hvilke tiltak som kan få støtte og kravene som stilles. Det betyr at noen av prosjektene Enova ville ha støttet tidligere ikke vil få støtte nå, mens andre prosjekter kan forvente mer i støtte. 

God respons
Barnwell forteller at de nye tilbudene i all hovedsak har blitt godt mottatt i markedet.

– Vi opplever at vi blir møtt med stor forståelse for at de endringene vi gjør er nødvendige for å få økt innovasjonstakten og sikre at vi får mest mulig effekt ut av de pengene vi bruker i denne sektoren. Dette er en bransje som blir stadig mer opptatt av bærekraft, og hvor flere og flere aktører blir opptatt av hvordan de skal omstille seg og øke konkurransekraften på veien mot lavutslippssamfunnet. Med alle disse spydspissene med på laget har vi god tro på at vi sammen kan bane vei for de endringene vi er avhengige av.