Ressursgrunnlag

 
>> 1.1 Vinden som energikilde
>> 1.2 Globale vindenergiressurser
>> 1.3 Vindressursen i Norge

 

 

1.1 Vinden som energikilde

Omtrent én prosent av innstrålt solenergi går med til å sette luften i bevegelse. For hele kloden tilsvarer dette en energimengde på rundt 100 ganger verdens energiforbruk, men kun en liten del av dette er mulig å utnytte i praksis.

I Nord-Europa og Nord-Amerika blåser det som regel mer i vinterhalvåret enn i sommerhalvåret. Dette er gunstig for utnyttelsen av vind som energiressurs her i Norge, fordi elektrisitetsforbruket er større om vinteren enn om sommeren. Norges høye andel av regulerbar vannkraft er også en fordel sammen med den uregulerbare vindkraften da vannkraftproduksjonen kan økes og reduseres avhengig av hvor mye det blåser.

Gode og stabile vindforhold er gunstig for vindkraftproduksjon. Samtidig kan for høy vind også føre til at vindturbinene må stanses. Ising og komplekst terreng kan også påvirke produksjonen. 


1.2 Globale vindenergiressurser

Forskere ved Stanford University har gjort beregninger av vindhastigheter 80 meter over bakken i hele verden. De har kommet til et globalt potensial for vindkraft på 72 TW som tilsvarer en energiproduksjon på 144 000 TWh/år. Selv om bare en femdel av dette potensialet blir utnyttet, vil det dekke hele verdens energiforbruk og syv ganger elektrisitetsforbruket.

Det er også gjort egne beregninger i Europa. For EU-25 er det beregnet et potensial på 600 TWh/år på land og 3 000 TWh/år offshore.

Figuren under viser en oversikt over de globale vindressursene i 80 meters høyde.

 


Kartet viser de globale vindressursene i 80 meters høyde. Kilde: www.3Tier.com

 

1.3 Vindressursen i Norge

Norge har meget gode vindressurser. Gjennomsnittlig vindhastighet over året for store deler av kysten og flere steder i innlandet kan være 7-9 m/s 80 meter over bakken. På steder med lokal akselerasjon (rygger og åser) kan vindhastigheten være over 9 m/s, men mange steder bremser komplisert terreng vinden og skaper turbulens.

Kjeller Vindteknikk har på oppdrag fra NVE utarbeidet et vindkart som viser hvilke områder som er mest egnet for etablering av vindkraftverk både til lands og til havs. I tillegg til å vurdere vindhastigheter og produksjon, har de også kartlagt risikoen for ising og vurdert kompleksiteten av terrenget. I Norge finner vi de høyeste vindhastighetene rett utenfor Stad med årsmiddelvinder på over 10,5 m/s i 80 meters høyde, som er en vanlig turbinhøyde. Analysene viser imidlertid at stormhyppigheten er stor her og at man derfor risikerer å måtte stoppe produksjonen oftere enn andre steder. Havområdene sørvest for Rogaland gir i følge Kjeller Vindteknikk høyest energiproduksjon selv med noe lavere årsmiddelvind fordi vinden her er jevnere enn utenfor Stadt. Finnmark er det fylket som har best vindkraftpotensial, men det finnes flere meget gode områder i resten av landet også. Ved bruk av moderne vindturbiner har også skogsområdene på Østlandet vindressurser som er godt egnet for vindkraft.

Vindressursene i Norge er vist i kartet under.


 
Kartet viser årsmiddelvind i 80 meters høyde, og ble utarbeidet av Kjeller Vindteknikk i 2009. Kilde: NVE