5. Eksempelprosjekter

Opprustning og utvidelse - Saudaprosjektet

Kraftanleggene i Saudafjellene startet driften opprinnelig i 1919, og flere utbyggingsetapper har vært gjennomført siden den gang. Kraftverkene, best kjent som Saudefaldene, utnytter vannressursene i Åbødalselva, Opo og Storelvvassdraget. . Historisk er kraftverkene knyttet til industriutbyggingen av tettstedet Sauda og utbyggingen og driften av det kraftkrevende manganverket, som i dag eies av Eramet Norway AS.

I april 2009 ble Elkems nye kraftverk i Sauda offisielt åpnet. Økt produksjon som følge av O/U-prosjektet er 650 GWh. Halvparten av den nye kraften blir produsert på grunn av bedre utnyttelse av de samme vannressursene som tidligere. Hele 34 km nye tunneler er sprengt ut. Hele komplekset består nå av fem kraftverk: Dalvatn, Storlivatn, Svartkulp, Sønnå Høy og Sønnå Lav.

Sønnå kraftverk
Sønnå kraftstasjon er felles for de to nye kraftverkene Sønnå Høy og Sønnå Lav, og  er plassert i en  felles fjellhall innerst ved Saudafjorden. Totalt utsprengt volum i fjellhallen er 30 000 m3. Foto: Elkem ASA

Installert ytelse er nå 359,5 MW; estimert middelproduksjon er 1 850 GWh/år (av dette er 650 GWh/år ny kraftmengde). Dette er summen av den tidligere utbyggingen og den nye utbyggingen. Utbyggingen har kostet 2,1 milliarder kroner.

Elkem
Foto: Elkem ASA

Kraftverket eies av Aktieselskapet Saudefaldene som igjen eies av Elkem ASA (85 %) og Sunnhordland Kraftlag AS (15 %). Eierne har en avtale med Statkraft SF om leie av vannkraftrettighetene frem til 2030.

 

Småkraftverk – Rasdalen kraftverk

Rasdalen småkraftverk er lokalisert i Voss kommune. Rasdalselva kommer ned et sidedalføre fra like ved E16. Det ble søkt om konsesjon for prosjektet i 2006. To år senere ble konsesjonen meddelt av NVE og kraftverket var ferdigstilt i november 2009. Installert effekt i anlegget er 5,2 MW og det produserer rundt 18 GWh. I anlegget er det benyttet en Pelton turbin med en slukeevne på 2,2 m3/s. Vannvegen består av ei sjakt på 305 meter og en rørledning på ca. 760 meter.

 

Rasdalen småkraftverk i Voss kommune. Foto: Multiconsult

Kraftverket eies av Småkraft AS.

  

Verdens største vannkraftverk - Three Gorges (Tre kløfter) i Kina

Kina har et stort behov for ren kraft. Landet har noen av verdens mest forurensede byer og en ustabil strømtilførsel. For de millioner av mennesker som bor langs den enorme Yangtze-elva, har årlige flommer medført store problemer.

Three Gorges
Three Gorges, verdens største vannkraftverk. Ill.: Kim Brantenberg

Three Gorges er verdens største vannkraftverk. Yangtze-elva er demmet opp med en 2,3 kilometer lang og 185 meter høy dam og i oktober 2008 ble 26 Francisturbiner satt i drift. Ytterligere 6 turbiner startet produksjon i 2011. Når alle turbinene er på plass, vil den totale kapasiteten være 22 500 MW (til sammenligning er Norges vannkraftkapasitet på 29 500 MW). I tillegg til kraftproduksjon skal anlegget også hindre de årlige oversvømmelsene, som krever flere tusen menneskeliv hvert år. Reservoaret samler opp tilsig i den våte sesongen, og slipper det ut igjen i løpet av den tørre. På denne måten har befolkningen fått bedre tilgang på ferskvann gjennom året. Dammen gjør elva lettere fremkommelig for skipsfart.

Three Gorges har imidlertid også mange og betydelige negative følger og har vært svært omstridt. Selve reservoaret strekker seg 660 km oppstrøms demningen i Yangtze-elva. Utbyggingen forutsatte tvangsflytting av minst 1,2 millioner mennesker. I tillegg vil anlegget ha økologiske konsekvenser, og reservoaret har demmet ned en rekke kulturhistoriske steder. Utbyggingen har videre økt faren for jordras.

Eieren av prosjektet er den kinesiske stat.

Utvikling av høytrykks vannturbiner

Rainpower ASA (tidlligere Kværner og GE Energy) utvikler og produserer Fran­cis-, Pelton- og reversible pumpeturbiner. Blant resultatene av teknologiutviklingen var Rainpower Storm, en helt ny serie med lav- og mellomtrykks Francisturbiner, utvi­klet gjennom kombinasjon av teoretisk analyse, strømnings­beregninger (CFD) og modellforsøk. Sommeren 2008 ble den første Rainpower Storm-modellen lansert. Siden da er flere Rainpower Storm-modeller utviklet og testet i laboratoriet.

Rainpower

Rainpower har levert design, modelltesting, prosjektering, innkjøp, montasje og igangkjøring av 1 nytt Francis løpehjul (bildet) til et aggregat ved Svartisen kraftverk. (Foto: Rainpower).

Rainpower er også i gang med å utvikle ny og egen Pelton­teknologi. Selv om Peltonmarkedet på verdensbasis er mye mindre enn Francismarkedet, er dette markedet svært viktig for Rainpower.

Med bakgrunn i teknologi som er utviklet for vannkraft er Rainpower også i gang med utvikling av andre energisyste­mer som bølgekraft basert på ”Oscillating Water Column”-prinsippet og høyeffektive systemløsninger som knytter sammen vindkraftverk med pumpekraftverk.