Kraft fra havvarme og havstrømmer

Kraft fra havvarme går ut på å utnytte den temperaturforskjellen som eksisterer mellom kaldt bunnvann og varmt overflatevann til å produsere elektrisitet ved hjelp av turbiner.
Den internasjonale betegnelsen er ”Ocean Thermal Energy Conversion” (OTEC).

Kraft fra havvarme

Kraft fra havvarme innebærer at temperaturforskjellen mellom kaldt bunnvann og varmt overflatevann utnyttes til å produsere elektrisitet ved hjelp av turbiner. Den internasjonale betegnelsen er ”Ocean Thermal Energy Conversion” (OTEC).

I praksis gjøres dette ved å bruke det varme overflatevannet på typisk 25 °C til å fordampe et arbeidsmedium (væske) med lavt kokepunkt, for eksempel ammoniakk. Dampen som dannes vil igjen drive en turbin som produserer elektrisitet. Kaldt vann på rundt 5 °C fra havstrømmer dypt under overflaten brukes så til å kjøle ned igjen arbeidsmediet til væske som kan gjenbrukes i en kontinuerlig elektrisitetsproduserende syklus.

For å oppnå en brukbar virkningsgrad er man avhengig av temperaturforskjeller på årsbasis på 20 °C eller mer. Slike forhold finner man i tropiske og subtropiske strøk. Det er anslått et mulig energiutbytte fra havvarme på 0,04 W/m, men en kommersiell teknologi er neppe tilgjengelig de nærmeste årene.

Termodynamikkens lover og begrensninger bestemmer termisk produksjon av elektrisitet. Den praktiske grensen for hvor mye av den termiske energien som lar seg konvertere til elektrisitet er fire prosent, selv om den teoretiske virkningsgraden er dobbelt så høy. I tillegg kreves en betydelig mengde energi for å pumpe vann. Dette utgjør gjerne 20–30 % av den produserte kraftmengden, slik at den reelle netto virkningsgraden neppe kommer over 2,5 %.

Kraft fra havstrømmer

Havstrømkraft har mange likheter med tidevannskraft. Her er det jordrotasjonen i samspill med solen og månens gravitasjon og hydrotermiske fenomener i enkelte havområder som sørger for energitilgangen. Golfstrømmen holder for eksempel en fart på fem knop visse steder. Denne teknologien kan neppe utnyttes kommersielt de nærmeste årene.

Hydra Tidal sin tidevannsturbin Morild II som ble testet ut i Gimsøystrømmen i Lofoten er et eksempel på et anlegg som produserer elektrisitet fra havstrømmer. For mer informasjon om dette anlegget, se her